Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
Új felhasználó?
 

Közhasznúsági jelentés a 2008. évről

takhj2008.pdf — PDF document, 109Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Balatonboglári Evangélikus Templom Alapítvány
8630 Balatonboglár, Hétház u. 17.
Közhasznúsági jelentés
a 2008. évrıl
Balatonboglár
2009. október 17.
background image
A Balatonboglári Evangélikus Templom Alapítvány
közhasznúsági jelentése
a 2008. évrıl
Számviteli beszámoló
A Balatonboglári Evangélikus Templom Alapítvány a 2008. évben gazdálkodásáról a
számviteli törvénynek és a kapcsolódó elıírásoknak megfelelve egyszerősített éves
beszámolót állított össze. A mérleg fıösszege 3 997 ezer Ft, ennek teljes egésze
saját tıke. A részletes kimutatás a jelentés
1. számú melléklete
, mely a mérlegbıl és
a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból áll.
Költségvetési támogatás felhasználása
Tárgyévben az Alapítvány nem kapott állami támogatást. E soron így nem történtek
kifizetések.
(2. számú melléklet)
Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
Az elızı évhez képest az Alapítvány tartaléka (vagyona) 263 ezer Ft összeggel nıtt.
A vagyon felhasználását részleteiben a jelentés
3. számú melléklete
mutatja be.
Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatást Alapítványunk nem nyújtott. E soron így nem történtek
kifizetések.
(4. számú melléklet)
Központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, helyi
önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek
szerveitıl kapott támogatás mértéke
Tárgyévben az Alapítvány összesen 840 ezer Ft bérköltség-támogatást kapott a
Munkaügyi Központon keresztül. Korábban ilyen jellegő támogatást nem kaptunk,
ezért eddig nem is tudtunk alkalmazottat felvenni. Ugyanakkor egy sajnálatos
adminisztrációs hibánk miatt az APEH nem utalta ki a részünkre felajánlott SZJA 1%-
ot. A jövıben erre kiemelt figyelmet kell fordítani! A kapott támogatás részletes
bemutatását az
5. számú melléklet
tartalmazza.
A közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások
értéke, illetve összege
Alapítványunk tisztségviselıi felé személyi jellegő ráfordításunk nem volt. E soron így
nem történtek kifizetések.
(6. számú melléklet)
background image
A közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló
Az Alapítvány az alapító okiratban foglalt közhasznú céljainak megfelelıen végezte
tevékenységét.
A fonyódi protestáns templom 2006-ban kezdıdött felújítási munkálatainak utolsó
mozzanataként a toronyablakok cseréjére került sor, melynek költségét a református
gyülekezettel megfelezve Alapítványunk fedezte.
Alapítványunk a tárgyévben egy fı alkalmazottal rendelkezett, akinek bérköltségeit a
Munkaügyi Központ támogatta. Az alkalmazott hasznos kisegítı munkát végzett a
balatonboglári evangélikus templomban (takarítás, hétköznapi nyitva tartás, stb.),
illetve a templom és a parókia kertjének rendezésében. Erre a munkára – a
támogatói feltételek fennállása esetén – továbbra is igényt tartanánk, hiszen
Alapítványunk elsıdleges célja, hogy ne csupán az evangélikus gyülekezet tagjai,
hanem érdeklıdı látogatók is otthon érezhessék magukat az Alapítványunk legfıbb
céljaként felépült templomban.
Összességében az Alapítvány az alapítói vagyonát megırizte, és a 2008-as évet
3 997 ezer Ft saját tıkével zárta, amit a következı évben kíván felhasználni.
Balatonboglár, 2009. október 17.
Zsíros András
elnök
Záradék:
E közhasznúsági jelentést a Balatonboglári Evangélikus Templom Alapítvány
kuratóriuma – mint legfıbb döntéshozó testület – 2009. október 17-ei ülésén
elfogadta.
background image
1. számú melléklet
Egyszerősített éves beszámoló
a 2008. évrıl
Mérleg
adatok ezer Ft-ban
Sorszám
Tétel megnevezése
Elızı évi
Önrevízió
Tárgyév
a
b
c
d
e
A.
Befektetett eszközök
0
0
I.
Immateriális javak
0
0
II.
Tárgyi eszközök
0
0
III.
Befektetett pénzügyi eszközök
0
0
IV.
Befektetett eszközök értékhelyesbítése
0
0
B.
Forgóeszközök
3 734
3 997
I.
Készletek
0
0
II.
Követelések
0
0
III.
Értékpapírok
3 713
3 886
IV.
Pénzeszközök
21
111
C.
Aktív idıbeli elhatárolások
0
0
Eszközök összesen
3 734
3 997
D.
Saját tıke
3 734
3 997
I.
Induló tıke
500
500
II.
Tıkeváltozás
3 687
3 234
III.
Lekötött tartalék
0
0
IV.
Értékelési tartalék
0
0
V.
Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl
-453
263
VI.
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl
0
0
E.
Céltartalékok
0
0
F.
Kötelezettségek
0
0
G.
Passzív idıbeli elhatárolások
0
0
Források összesen
3 734
3 997
background image
1. számú melléklet
Eredménykimutatás
adatok ezer Ft-ban
Sorszám
Tétel
Elızı év
Elızı év(ek) helyesbítései
Tárgyév
a
b
C
D
E
A.
Összes közhasznú tevékenység bevétele
617
1 493
1.
Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás
100
840
a. Alapítótól
31
0
b. Központi költségvetéstıl
0
0
c. Helyi önkormányzattól
0
840
d. Egyéb (SZJA 1%)
69
0
2.
Pályázati úton elnyert támogatás
0
0
3.
Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel
0
0
4.
Tagdíjból származó bevételek
0
0
5.
Egyéb bevételek
180
130
6.
Pénzügyi mőveletek bevételei
337
523
7.
Rendkívüli bevételek
0
0
8.
Aktivált saját teljesítmény értéke
0
0
B.
Vállalkozási tevékenység bevétele
0
0
1.
Árbevételek
2.
Egyéb bevételek
3.
Pénzügyi mőveletek bevételei
4.
Rendkívüli bevételek
C.
Összes bevétel
603
1 493
D.
Közhasznú tevékenység költségei
1 105
1 230
1.
Anyagjellegő ráfordítások
282
242
2.
Személyi jellegő ráfordítások
765
850
3.
Értékcsökkenési leírás
0
0
4.
Egyéb ráfordítások
0
100
5.
Pénzügyi mőveletek ráfordításai
58
38
6.
Rendkívüli ráfordítások
0
0
E.
Vállalkozási tevékenység költségei
0
0
1.
Anyagjellegő ráfordítások
2.
Személyi jellegő ráfordítások
3.
Értékcsökkenési leírás
4.
Egyéb ráfordítások
5.
Pénzügyi mőveletek ráfordításai
6.
Rendkívüli ráfordítások
7.
Aktivált saját teljesítmény értéke
F.
Összes tevékenység költségei (D+E)
1 070
1 230
G.
Adózás elıtti vállalkozási eredmény (B-E)
0
0
H.
Adófizetési kötelezettség
0
0
I.
Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
0
0
J.
Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)
-453
263
Tájékoztató adatok
A. Személyi jellegő ráfordítások
765
850
1. Bérköltségek
0
0
a. megbízási díjak
0
0
b. tiszteletdíjak
0
0
2. Személyi jellegő egyéb költségek
765
511
3. Személyi jellegő költségek közterhei
0
339
B. Nyújtott támogatások
0
100
1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás
0
100
background image
2. számú melléklet
Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
a 2008. évben
Támogatás
Felhasználás
összege (Ft)
Támogatásnyújtó
neve
idıpontja
összege
Felhasználás célja
elızı évi
tárgyévi
Átvitel
összege
(Ft)
Elszámolás
határideje
SZJA 1%-os támogatás
0 Közhasznú
tevékenységek
támogatása
68 677
0
0
Összesen:
0
68 677
0
0
background image
3. számú melléklet
Kimutatás a vagyon felhasználásáról
a 2008. évben
Változás
Megnevezés
Elızı évi
összeg (eFt)
Tárgyévi
összeg (eFt)
%
eFt
Megjegyzés
Induló tıke
500
500
0
0
Tıkeváltozás
3 687
3 234
-12,3
-453
Lekötött tartalék
0
0
0
0
Értékelési tartalék
0
0
0
0
Tárgyévi eredmény
-453
263
-158,0
716
Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége
-453
263
-158,0
716
Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége
0
0
0
0
Egyéb
0
0
0
0
background image
4. számú melléklet
Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
a 2008. évben
Juttatás összege (Ft)
Eltérés
Juttatás megnevezése
elızı évi
tárgyévi
%
Ft
Megjegyzés
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott
pénzbeli juttatások összesen
ebbıl adóköteles
ebbıl adómentes
természetbeni juttatások összesen
ebbıl adóköteles
ebbıl adómentes
egyéb juttatások
ÖSSZESEN
0
0
0
0
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú
tevékenység keretében nyújtott
pénzbeli juttatások
nem pénzbeli juttatások
egyéb juttatások
ÖSSZESEN
0
0
0
0
MINDÖSSZESEN
0
0
0
0
background image
5. számú melléklet
Kimutatás a kapott támogatásokról
a 2008. évben
Támogatás összege
Változás
Juttatás megnevezése
Támogatott cél
elızı évi
tárgyévi
%
Ft
Központi költségvetési szervtıl
0
0
0
0
Elkülönített állami pénzalap
0
0
0
0
Helyi önkormányzat és szervei
0
840 375
100,0
840 375
Munkaügyi Központ
Bérköltség-támogatás
0
840 375
100,0
840 375
Kisebbségi települési önkormányzat
0
0
0
0
Települési önkormányzat társulása
0
0
0
0
Magánszemélyektıl
Mőködési támogatás
0
100 000
100,0
100 000
Egyéni vállalkozóktól
Programtámogatás
0
30 000
100,0
30 000
Jogi személyiségő gazdasági
társaságtól
0
0
0
0
Jogi személyiség nélküli társaságtól
Programtámogatás
181 225
0
0
-181 225
Közhasznú szervezettıl
0
0
0
0
SZJA 1% (APEH)
Programtámogatás
68 677
0
0
-68 677
Egyéb
0
0
0
0
ÖSSZESEN
249 902
970 375
288,3
720 473
background image
6. számú melléklet
Kimutatás a vezetı tisztségviselıknek nyújtott
juttatásokról
a 2008. évben
Juttatás összege (Ft)
Eltérés
Juttatás megnevezése
elızı évi
tárgyévi
%
Ft
Megjegyzés
Cél szerinti pénzbeli kifizetések
0
0
0
0
Természetbeni juttatások
0
0
0
0
SZJA-mentes
SZJA-köteles
Értékpapír juttatások
0
0
0
0
Tiszteletdíjak, megbízási díjak
0
0
0
0
Költségtérítések
0
0
0
0
Adott kölcsönök összege
0
0
0
0
Kamatmentes kölcsönök
Egyéb juttatások
0
0
0
0
ÖSSZESEN
0
0
0
0
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek